Marvel's problems - comment on the Variety report / Problemy Marvela - komentarz do raportu Variety

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

aa ss dd.webp

Recently, Variety published a report in which they thoroughly analyze the situation of the Marvel Cinematic Universe. Most of these things were known to me, I wrote about most of them on my blog, but not all of them + it was not complete information either. If only because some things were just developing, it was difficult to indicate the beginning, the middle, the end, the culprit, the victim, the person who started the chain of events (it is not always the guilty person, sometimes it may be an unconscious decision - she may also not have realized it). matters of consequences), on the other hand, some things are visible only from a further perspective or with an appropriate comparative base (or from the outside / inside). The author collected a lot of information, verified it in several sources at Marvel and published it. This is not the fault of any one case, it is something that Marvel has been working on for a long time, even asking for it, like people who live beyond what their earnings allow them to do. They made a lot of mistakes that should not be made. Before I move on to my comment, I encourage you to start with this article. I don't know the subject, so I may have misunderstood something.

It is always the case that when a person appears who is not suitable for the position (he has no education and/or experience), he will break a well-functioning machine, and someone has to fix it. I have experienced this many times, I have seen it several times more on different cases. I would like to remind you that in the best period for Marvel, Kevin Feige answered only to one person, not several as was the case recently. You can complain about Marvel, but the fact is that in their good times, they created more polished films. Ok, you may have different opinions, but you can see it by the effects, the quality of the photos, and above all, it led somewhere - you can't refute these 3 aspects with any arguments, because these 3 things are clearly broken. As for the rest - in my opinion too, but I would have to watch them to be sure. However, I can see bad photos and unfinished effects just by looking at the trailers. The fact that it doesn't lead to anything, I know from my friends and guests, what they say about Marvel on the Internet. In the past, they led to something, from movie to movie we got more puzzles, today we get whatever the creators came up with from the drawing machine and what is currently fashionable on Twitter (no, I'm not kidding, that's why so many cameos appeared in "Dr. Strange 2". At least that's what some sources say).

Even if your plan is so perfect that absolutely nothing can fail, always allow for this option. Marvel sacrificed everything for Jonathan Majors. I like him, he's a cool actor, I praised him recently in my review of "Creed 3", but that's how you end up putting all your eggs in one basket. If, instead of J.M., there were several different variants of Kang, and not just J.M., then the screenwriter would add a maximum of 1 A4 sheet of content to change the antagonist to another one and that's it. Plan B will never be plan A, of course, but it's better to earn at least 50% of the potential profit than 0. They will not receive any compensation for this, because J.M.'s career has already been ruined, and they could check... James Gunn already assured a few years ago they have a problem with your tweets. Or to put it another way, he apologized for it many times, so it hasn't been true for a long time, but they could learn from his example and carefully examine people. J.M. was a good person, and the fact that he is violent suddenly became apparent? Well, they had no influence on it, but again - ordinary people can prepare for unexpected scenarios, but a large company? I recommend using this in your private life - treating every person on the road (when driving a car) as an idiot is good, and following the principle created by Joseph Stalin - I check and trust.

Whatever you do, you need to have a plan. If only because something will definitely be omitted, something will not be paid attention to, an opportunity will not be noticed. Translating into the language of ordinary people - if you have a plan, you will avoid some mistakes, you will make better use of your potential, you will see things that you can improve, you will know what your weaknesses are and you will hide them in advance. And you won't be surprised, just like some guys who didn't notice how "that beautiful blonde was looking at them 5 minutes ago." While such a thing is not a problem (unless you are looking for super-love), missing out on a good opportunity that suddenly appeared is idiotic. Blizzard learned this the hard way, as they could have banked on the money Valve and Riot Games earn from DotA2 and LoL, but they ignored IceFrog, who shouted at them like a guard dog that they had the golden hen. Or long ago, Sierra that ignored ID Software. If it is a "small company", you can swallow such disgust, but imagine that you are missing out on a chance to earn a huge profit. Hurts, doesn't it? Worse than a kick in the groin, right?

To sum up, typical problems of corporations and their short-sightedness. Will anything change? Rather nothing. Expect that the Avengers may return (I won't be surprised if there is a reboot of the universe or we see IronMan and the rest again), the X-Men will appear sooner, they will accelerate the premiere of DP3 or Cap America 4, because they need a successful production.

https://variety.com/2023/film/features/marvel-jonathan-majors-problem-the-marvels-reshoots-kang-1235774940/

aa ss dd.webp

Niedawno temu, Variety opublikowało raport, w którym dokładnie analizują sytuację Marvel Cinematic Universe. Większość z tych rzeczy, była dla mnie znana, o większości z nich napisałem na swoim blogu, ale nie o wszystkim + nie były to też pełne informacje. Choćby dlatego, że niektóre rzeczy dopiero się rozwijały, więc trudno było wskazać początek, środek, koniec, winowajcę, ofiarę, osobę która rozpoczęła łańcuch zdarzeń (nie zawsze jest to osoba winna, czasem może być to nie świadoma decyzja - mogła też sobie nie zdawać sprawy z konsekwencji) z kolei pewne rzeczy widać dopiero z dalszej perspektywy lub przy posiadaniu odpowiedniej bazy porównawczej (albo z zewnątrz / wewnątrz). Autorka zebrała mnóstwo informacji, zweryfikowała w kilku źródłach w Marvelu i je opublikowała. Nie jest to wina jednego przypadku, jest to coś, nad czym Marvel długo pracował, wręcz się o to prosił, jak ludzie którzy żyją ponad stan, na który pozwalają im ich zarobki.

Popełnili mnóstwo błędów, których popełniać nie wolno. Zanim przejdę do swojego komentarza, to zachęcam Was by zacząć od tego artykułu. Nie znam tematu, więc mogłem coś źle zrozumieć.
Zawsze jest tak, że jak pojawi się jakiś człowiek, który nie nadaje się na to stanowisko (nie ma wykształcenia i lub doświadczenia), to popsuje dobrze działającą maszynę, a ktoś to musi naprawić. Doświadczyłem tego wiele razy, widziałem to kilka razy więcej na różnych przypadkach. Przypominam, że w najlepszym okresie dla Marvela, Kevin Feige odpowiadał tylko przed jedną osobą, a nie kilkoma jak to było niedawno temu. Można narzekać na Marvela, ale faktem jest to, że w swoim dobrym okresie, tworzyli bardziej dopracowane filmy. Ok, możecie mieć różną opinię, ale widać to choćby po efektach, jakości zdjęć, no i przede wszystkim to gdzieś prowadziło - tych 3 aspektów nie możecie odbić jakimiś argumentami, bo te 3 rzeczy ewidentnie się zepsuły. Co do reszty - moim zdaniem też, ale musiałbym je obejrzeć, by mieć pewność. Natomiast kiepskie zdjęcia, niedokończone efekty widzę już po trailerach. To że do niczego to nie prowadzi, wiem od znajomych i gości, co mówią w sieci o Marvelu. Dawniej one do czegoś prowadziły, z filmu na film dostawaliśmy więcej puzzli, dziś dostajemy to, co akurat wypadło twórcom z maszyny losującej i co jest akurat modne na Twitterze (nie, nie żartuję, m.in. dlatego tyle cameo pojawiło się w "Dr Strange 2". Przynajmniej tak twierdzą niektóre źródła).

Choćby twój plan był tak idealny, że absolutnie nic nie ma prawa się NIE UDAĆ, to zawsze dopuszczaj do siebie taką opcję. Marvel poświęcił wszystko dla Jonathana Majorsa. Lubię go, fajny aktor, chwaliłem go ostatnio w recenzji "Creed 3", ale tak się kończy wrzucanie wszystkich jajek do jednego kosza. Gdyby zamiast J.M było kilka różnych wariantów Kangów, a nie tylko J.M, to w takiej sytuacji scenarzysta dopisuje max 1 kartkę A4 treści, by zmienić antagonistę na innego i that's it. Plan B nigdy nie będzie planem A, to jasne, ale lepiej zarobić chociaż 50% potencjalnego zysku niż 0. Nie dostaną z tego powodu żadnej rekompensaty, bo kariera J.M została już zdruzgotana, a mogli sprawdzać... Już James Gunn kilka lat temu zapewnił im problem swoimi tweetami. Albo inaczej, on za nie wielokrotnie przeprosił, więc to już od dawna nie prawda, ale mogli się nauczyć na jego przykładzie i dokładnie prześwietlić ludzi. J.M był dobrym człowiekiem, a to że jest przemocowy wyszło nagle? No cóż, na to nie mieli wpływu, ale znowu - zwykli ludzie umieją się przygotować na niespodziewane scenariusze, a duża firma? Polecam to stosować w prywatnym życiu - traktowanie każdego człowieka na drodze (jak się jeździ autem), jak idiotę, jest dobre, tak samo kierowanie się zasadą stworzoną przez Józefa Stalina - sprawdzam i ufam.

Cokolwiek się robi, trzeba mieć plan. Choćby dlatego, że na pewno coś się pominie, na coś się nie zwróci uwagi, nie dostrzeże się szansy. Tłumacząc na język zwykłych ludzi - mając plan, unikniesz części błędów, lepiej wykorzystasz swój potencjał, dostrzeżesz rzeczy, które możesz poprawić, będziesz wiedział jakie są twoje słabe strony i odpowiednio wcześniej je skryjesz. No i nie będziesz zaskoczony, tak jak np. niektórzy faceci, którzy nie dostrzegli jak "ta piękna blondynka na nich patrzyła 5 minut temu". O ile takie coś nie jest problemem (no chyba, że szukasz super-miłości), o tyle pominięcie dobrej okazji, która nagle się pojawiła, to idiotyzm. Boleśnie przekonał się o tym Blizzard, który mógłby położyć kasę na pieniądzach, które zarabia Valve i Riot Games od DotA2 i LoL, ale zignorowali IceFroga, który wrzeszczał im, niczym pies-strażnik, że mają złotą kurę. Albo dawno temu, Sierra która zignorowała ID Software. Jeżeli to jest "mała firma", to taki niesmak można przełknąć, ale wyobraźcie sobie, że przelatuje Wam szansa na gigantyczny zarobek. Boli, co? Gorzej niż kopnięcie w krocze, nie?

Reasumując, typowe problemy korporacji i ich krótkowzroczność. Czy coś się zmieni? Raczej nic. Spodziewajcie się tego, że mogą powrócić Avengers (nie zdziwię się, jak będzie reboot uniwersum lub ponownie zobaczymy IronMana i resztę), szybciej pojawią się X-Men, przyspieszą premierą DP3 albo Cap America 4, bo potrzebują udanej produkcji.

https://variety.com/2023/film/features/marvel-jonathan-majors-problem-the-marvels-reshoots-kang-1235774940/0
0
0.000
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
0 comments